Geen producten (0)

Voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden Corid.  _____   Totstandkoming van de overeenkomst ook en o.a. m.b.t. internet bestellingen;  Nadat persoonlijke gegevens zijn ingevoerd en of schriftelijk uitgewisseld en deorder door opdrachtgever is bevestigd dan wel ondertekend, is een bindendeovereenkomst gesloten tot bestelling van de producten in de "internet winkelwagen"ofwel van de producten welke schriftelijk zijn vastgelegd, d.m.v. een order(opdracht) formulier. Nadat de bestelling is verzonden/geplaatst, wordt per e-maildan wel schriftelijk, aan het door opdrachtgever opgegeven (e-mail) adres, eenbevestigingsbericht verzonden. De koopovereenkomst is tot stand gekomen zodra wij delevering bevestigen en/of de producten leveren.  _____   Toepasselijkheid  1.1 Deze algemene verkoopsvoorwaarden (hierna voorwaarden) zijn van toepassing opalle offertes, overeenkomsten en leveringen van goederen van Corid alsmede op door Afnemer bij Corid geplaatste bestellingen. Waar in deze Voorwaarden de termen goed of goederen worden gehanteerd, dienen hieronder, voorzover nodig, tevens diensten te worden begrepen.  1.2 Afnemer aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden met uitsluiting vanzijn algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Eendergelijk afwijkend beding geldt slechts voor de overeenkomst waarvoor het is aangegaan.  1.3 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten vanondernemingen welke vallen onder de verantwoordelijkheid van Corid, bij de uitvoering van opdrachten welke zowel afkomstig zijn van zakelijke klanten of bedrijven alsmede particulieren en/of personen. Afwijkende en/of aanvullende overeenkomsten moeten uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd door Corid; dit geldt ook wanneer wordt afgezien van de eis tot schriftelijke bevestiging.  _____   Offertes en overeenkomsten 2.1 Algemene aanbiedingen, zoals aanbiedingen of (prijs)opgaven van Corid in catalogi, brochures, circulaires, mailings en offertes, schriftelijk, electronisch (via e-mail, internet, intranet of het extranet) mondeling of anderszins gedaan, zijn steeds vrijblijvend, ook indien deze een termijn vermelden. Offertes zijn slechts onherroepelijk indien de offerte zulks uitdrukkelijk vermeldt. Algemene aanbiedingen of offertes gelden slechts als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.  2.2 Afnemer kan uitsluitend op schriftelijke offertes en aanbiedingen reageren door Corid een schriftelijke aanvaardingsverklaring te zenden, dan wel Corid een ondertekend exemplaar van de offerte te zenden. Een aanvaardingsverklaring dient die bijkomende voorwaarden te vermelden waarvan Afnemer meent dat deze door Corid zijn aanvaard,waaronder begrepen voor Afnemer essentiële verwachtingen met betrekking tot door Corid te leveren goederen. Op offertes en aanbiedingen op het Corid Extranet en of via website(s) op het internet van ondernemingen welke gerelateerd zijn aan Corid kan Afnemerslechts reageren door alle stappen te verrichten die voor bestelling op het Corid extranet en of via website(s) op het internet van ondernemingen welke gerelateerd zijn aan Corid zijnaangegeven. Tussen Afnemer en Corid komt eerst een overeenkomst tot stand, overeenkomstig de voorwaarden gesteld door de onderneming, welke gerelateerd is aan Corid en welke te vinden zijn op de overeenkomstige website en of de daartoe geldende documenten, indien de aanvaardingsverklaring van Afnemer of diens electronische bestelling door Corid na ontvangst schriftelijk of per email is bevestigd dan wel de bestelling is of wordt uitgevoerd. Deze overeenkomst kan door Afnemer niet worden herroepen. Eventuele type- of invoerfouten in aanvaardingsverklaringen en electronische bestellingen komen geheel voor rekening en risico van Afnemer. Corid is niet verplicht Afnemer middelen ter beschikking testellen waarmee Afnemer invoerfouten kan opsporen en/of corrigeren.  2.3 Mondelinge offertes zijn eerst verbindend indien deze door Corid, al dan niet na ontvangst van een schriftelijke aanvaardingsverklaring van Afnemer, binnen drie werkdagen schriftelijk zijn bevestigd, dan wel door Corid zijn of worden uitgevoerd.  2.4 Bestellingen zonder voorafgaande offerte zijn eerst geaccepteerd, indien dezedoor Corid binnen vijf werkdagen na ontvangst van de bestelling schriftelijk zijn bevestigd, dan wel zijn of worden uitgevoerd.   2.5 Elke offerte kan door Corid worden herroepen totdat vijf werkdagen zijn verstreken na ontvangst van een aanvaardingsverklaring van Afnemer, zonder dat Corid terzake is gehouden tot enige schadevergoeding.   2.6 Elke aanvaardingsverklaring of bestelling die afwijkt van de offerte of van dezeVoorwaarden geldt als verwerping van de aanbieding van Corid, hoe ondergeschikt de afwijking ook moge zijn. De enkele verwijzing van Afnemer naar diens algemene voorwaarden geldt niet als een afwijking in de hier bedoelde zin, onverminderd het in 1.2 van deze Voorwaarden bepaalde.   2.7 Overeenkomsten worden uitsluitend beheerst door de inhoud van de in dit artikelgenoemde bescheiden; aan eerdere offertes, correspondentie, mededelingen endergelijke kunnen geen rechten worden ontleend.   2.8 In geval op verzoek van de Afnemer ten behoeve van een offerte kosten zijngemaakt, is Corid bevoegd deze aan Afnemer in rekening te brengen tenzij anders, schriftelijk met Afnemer overeen gekomen.     _____   Levering  3.1 Levering geschiedt Af Magazijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk andersovereengekomen; Af Magazijn dient te worden uitgelegd in de zin van de INCO terms2000.   3.2 Opgegeven levertijden voor goederen gelden niet als fatale termijn, tenzijuitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient Corid steeds schriftelijk in gebreke te worden gesteld met inachtneming van een termijn van vier weken. Eerst indien Corid aan de ingebrekestelling niet zou voldoen, kan Afnemer de betreffende overeenkomst per aangetekende brief ontbinden, mits Corid in verzuim is. Corid is echter nimmer tot enige vorm van schadevergoeding gehouden, behoudens in geval van grove schuld of opzet. Ontbinding door Afnemer is niet mogelijk indien de niet-levering Afnemer te verwijten is.   3.3 Afnemer is gehouden bij levering de goederen in ontvangst te nemen. Het risicovan de goederen gaat over op Afnemer op het moment dat de zaken op de aan Afnemermedegedeelde datum ter aflevering gereed staan. Bij niet-afname van de goederen opde aan Afnemer medegedeelde datum zullen deze voor rekening en risico van Afnemerworden opgeslagen. Indien Afnemer, na sommatie door Corid, de te leveren goederen niet binnen twee maanden heeft afgehaald, heeft Corid het recht de goederen aan derden te verkopen en het eventuele verlies dat zij daardoor lijdt op Afnemer te verhalen, onverlet Corid`s verdere rechten.   3.4 Voorzover in afwijking van het in 3.1 bepaalde, levering Franco Huis zou zijnovereengekomen, geldt dat;   3.4.1 het risico van de goederen op Afnemer over gaat op het moment dat de goederenop het door Afnemer aangegeven adres ter ontvangst worden aangeboden   3.4.2 Afnemer om niet zijn volledige medewerking dient te verlenen aan de levering,hieronder mede begrepen de terbeschikkingstelling van hulppersonen en -middelen(waarvoor Afnemer aansprakelijk blijft), bij gebreke waarvan de goederen voor zijnrekening en risico kunnen worden opgeslagen,   3.4.3 indien uitdrukkelijk is overeengekomen dat de door Corid te leveren goederen door Corid op een door Afnemer aangewezen adres van enige derde dienen te worden afgeleverd, aflevering daar heeft te gelden als levering aan Afnemer en gaat derhalve het risico over op Afnemer.Franco Huis dient te worden uitgelegd in de zin van de INCO terms 2000.   3.5 Voorzover, in afwijking van het in 3.1 bepaalde, levering FOB, CIP of CIF plaatsvan levering uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, geldt dat   3.5.1 het risico van de goederen op Afnemer over gaat op het moment dat de goederenop de plaats van levering ter ontvangst worden aangeboden.   3.5.2 indien uitdrukkelijk is overeengekomen dat de door Corid te leveren goederen door Corid op een door Afnemer aangewezen adres van enige derde dienen te worden afgeleverd, aflevering daar heeft te gelden als levering aan Afnemer en gaat derhalve het risico over op Afnemer. FOB, CIP of CIF plaats van levering dient te worden uitgelegd in de zin van de INCO terms 2000.   3.6 Corid is gerechtigd de goederen in deelleveringen te leveren.   3.7 Corid heeft het recht andere dan de overeengekomen goederen te leveren, indien deze ten minste voldoen aan de betreffende specificaties, dan wel in geval van niet-toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen de betreffende overeenkomst per aangetekende brief geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden.   3.8 Geringe, in de handel gebruikelijke afwijkingen in bijvoorbeeld kwaliteit,kleur, maat, aantal of afwerking dienen door Afnemer te worden aanvaard.  3.9 Indien op verzoek van Afnemer levering van goederen wordt uitgesteld ofbespoedigd, is Afnemer gehouden Corid de daarmee samenhangende en daaruit voortvloeiende kosten te vergoeden    _____   Aansprakelijkheid  4.1 Bij levering van goederen dienen deze door Afnemer grondig te wordengeïnspecteerd op volledigheid en/of gebreken. Afnemer is gehouden eventueleonvolledigheid en/of gebreken direct op te geven. Bij gebreke waarvan goederenworden geacht volledig en zonder gebreken te zijn geleverd.   4.2 Voorzover, in afwijking van het in 3.1 bepaalde, levering FOB, CIP of CIF plaatsvan levering uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, geldt dat Afnemergehouden is eventuele onvolledigheid en/of gebreken op de vervoersdocumenten aan tetekenen. Bij gebreke waarvan goederen worden geacht volledig en zonder gebreken tezijn geleverd.  4.3 Indien de geleverde goederen een gebrek vertonen kan Corid deze goederen vervangen, herstellen of Afnemer een proportionele korting geven op de betaalde prijs, onverminderd het in 3.8 bepaalde.   4.4 Retourzendingen worden niet geaccepteerd, behoudens voorafgaande uitdrukkelijkeschriftelijke toestemming van Corid.  4.5 Indien goederen op aanwijzing of instructie van Afnemer worden vervaardigd, isCorid niet aansprakelijk voor welk gebrek dan ook, behoudens in geval van opzet of groveschuld. 4.6 Corid is slechts aansprakelijk voor schade en/of gebreken voorzover in de betreffende overeenkomst of in deze Voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk aanvaard. Elke verdergaande of andere aansprakelijkheid voor tekortkomingen in de nakoming van een verbintenis dan wel andere tekortkomingen van Corid, uit welken hoofde dan ook, is uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens in geval te wijten aan opzet of grove schuld. Daar waar haaraansprakelijkheid is vastgesteld, is Corid niet gehouden tot vergoeding van enig bedrag dat de prijs van de goederen te boven gaat, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Corid.  _____    Prijzen en betalingsvoorwaarden  5.1 Prijzen zijn steeds exclusief omzetbelasting tenzij uitdrukkelijk anders(schriftelijk) aangegeven. Onvoorziene prijsverhogingen kunnen door Corid worden doorberekend. Prijsverhogingen van meer dan tien procent (10%), behoudens verhogingen door of vanwege overheidsmaatregelen zoals invoerrechten, milieuheffingen en omzetbelasting, geven Afnemer het recht de betreffende overeenkomst per aangetekende brief te ontbinden, zonder dat Corid tot enige vorm van schadevergoeding is gehouden.   5.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient Afnemer Corid al hetgeen zij Corid terzake van de overeenkomst is verschuldigd, te voldoen vóór levering van de goederen tenzij schriftelijk anders overeengekomen.   5.3 Betaling voor geleverde goederen dient plaats te vinden in Euros op de bankrekening van Corid, als vermeld op de factuur, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. In geval van remboursleveringen of levering tegen contante betaling worden uitsluitend gegarandeerde betaalmiddelen geaccepteerd. Cheques, postcheques, overschrijvingsorders en wissels of enig ander aan Corid bij wijze van betaling aangeboden papier, wordendoor Corid geaccepteerd als betaling onder voorbehoud van goede afloop.   5.4 Indien Afnemer met enige verplichting jegens Corid in gebreke blijft, dan wel dreigt te komen, is Corid steeds gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen uit deze overeenkomst, dan wel uit andere overeenkomsten, geheel of gedeeltelijke op te schorten totdat Afnemer zijn verplichtingen ten volle is nagekomen, dan wel één of meer van deze overeenkomsten per aangetekende brief geheel te ontbinden, onverlet Corid`s verdere rechten. 5.5 In geval van overschrijding van een betalingstermijn of in geval van onjuistebetaling is Afnemer steeds onmiddellijk in verzuim. Eventuele door Afnemer bij Corid ingediende klachten laten de betalingsverplichting en -termijn onverlet.   5.6 Vanaf het moment dat Afnemer in verzuim komt in de nakoming van zijnverplichtingen, is hij over de opeisbare som de wettelijke rente vermeerderd met éénprocent verschuldigd. In geval Corid buitengerechtelijke incassokosten dient te maken, zal Afnemer deze Corid vergoeden op basis van gemaakte kosten. Uitdrukkelijk in afwijking van het bepaalde in de artikelen 56 en 57 Wb. van Brv., zal Afnemer Corid gerechtelijke kosten, zoals proces- en advocaatskosten, volledig vergoeden.  5.7 Corid is steeds gerechtigd deelleveringen afzonderlijk te factureren.  5.8 Door Afnemer verrichtte betalingen strekken eerst ter afdoening van alleverschuldigde kosten en verschenen rente en vervolgens van de oudste opeisbarefacturen, ook al vermeldt Afnemer dat een betaling betrekking heeft op een laterefactuur.  5.9 Afnemer doet hierbij jegens Corid afstand van zijn verrekenings- en opschortingsrechten, onverlet de Afnemer toekomende wettelijke bevoegdheden.  5.10 Indien Afnemer door Corid, om welke reden dan ook, uitstel van het verrichten van enige prestatie wordt verleend, zal een nieuwe termijn steeds een fataal karakter dragen.  5.11 Indien Afnemer een buiten Nederland gevestigde onderneming is en de te leverengoederen dienen te worden uitgevoerd uit Nederland en op verzoek van Afnemerbijgevolg het nultarief van toepassing is (in het kader van een communautairelevering of anderszins) staat Afnemer er jegens Corid voor in dat de Afnemer in het land van vestiging op deugdelijke wijze is geregistreerd voor de toepasselijke omzetbelasting. Afnemer vrijwaart Corid voor schade als gevolg van facturen welke blijken ten onrechte te zijn gebaseerd op een nultarief.    5.12 Bestellingen boven € 50,00 kunnen enkel geleverd worden indien vooruit betaaldof onder rembours. Bestellingen uit een ander land dan Nederland, kunnen, indiendeze verzonden dienen te worden vanuit Nederland, alleen worden verstuurd wanneer deorder vooruit wordt betaald.   5.13 Wanneer na 2 herinneringen (met verhoging van € 15,00) alsnog een factuur nietwordt voldaan, worden alle klantgegevens welke bij ons bekend zijn en met betreffende order van doen hebben, overgedragen aan een Incassodienst. Wanneer ook de incassodienst de vordering niet kan innen, kunnen wij er voor kiezen n.a.w. gegevens op de z.g.n. zwarte lijst te plaatsen. Deze is online in te zien door een ieder met een internet verbinding. Door akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden, gaat u ook hiermee akkoord.    _____   Handelskrediet en korting  6.1 Corid kan, uitsluitend schriftelijk, bepalen dat, indien naar haar oordeel solvabiliteit, betalingsgedrag en handelsmoraal van Afnemer zulks toelaten, Afnemer een betalingstermijn van ten hoogste 30 dagen wordt vergund, mits Afnemer zich verenigt met de in dit artikel genoemde voorwaarden. Voorts geldt een vergunde betalingstermijn steeds onder de beperking van niet-overschrijding van een door Corid eenzijdig vast te stellen cumulatieve limiet (hierna: Limiet). De som van het in totaal aan Corid door Afnemer, uit welken hoofde dan ook, verschuldigde, waaronder tevens begrepen hetgeen nog niet opeisbaar is, mag nimmer de hoogte van de Limiet overschrijden. Indien uitvoering van een overeenkomst tot overschrijding van de Limiet zal leiden, wordt levering opgeschort totdat de som van het Corid verschuldigde is gedaald tot zodanige hoogte dat de som van het (nieuwe) uitstaandebedrag na bijstorting en de factuurwaarde van de te leveren goederen, de Limiet nietzal overschrijden. Het staat Corid vrij aan toekenning van een betalingstermijn nadere voorwaarden, zoals zekerheidstelling, te verbinden.  6.2 Al hetgeen Afnemer Corid op enig moment is verschuldigd, zal te allen tijde terstond en zonder enige waarschuwing kunnen worden opgeëist, onverlet Corid verdere rechten:  6.2.1 in geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling of stilleggingvan de onderneming van Afnemer,   6.2.2 in geval van beslaglegging op of uitwinning van roerende of onroerendegoederen van Afnemer,    6.2.3 in geval van staking en/of liquidatie van de onderneming van Afnemer ofoverdracht daarvan (of van de zeggenschap daarin) aan derden, daaronder begrepen deinbreng in een bestaande of op te richten vennootschap; 6.2.4 in geval van ernstige waardevermindering, geheel of gedeeltelijk tenietgaanvan de goederen waarvan Corid zich krachtens het in 7.1 bepaalde de eigendom heeft voorbehouden of  6.2.5 in geval Afnemer jegens Corid geheel of gedeeltelijk te kort schiet in de nakoming van haar verplichtingen uit welken hoofde dan ook, na terzake in gebreke te zijn gesteld met een redelijke termijn voor herstel van de tekortkoming.  6.3 Corid is gerechtigd haar vorderingen op Afnemer te verrekenen met hetgeen zij, uit welken hoofde dan ook jegens Afnemer verschuldigd is, onder zich heeft of verkrijgt, ook indien de vordering op Afnemer nog niet opeisbaar is.   6.4 Corid kan, uitsluitend schriftelijk, bepalen dat, indien naar haar oordeel de gerealiseerde en/of te verwachten omzet met Afnemer alsmede diens solvabiliteit, betalingsgedrag en handelsmoraal hiertoe aanleiding geven, Afnemer voor de duur van ten hoogste het lopende kalenderjaar een vast kortingspercentage wordt verleend. Een Afnemer welke in het daar direct aan voorafgaande jaar een vast kortingspercentage is toegekend, zal ultimo februari van het lopende kalenderjaar worden geïnformeerd omtrent een eventueel voor datkalenderjaar geldend kortingspercentage. Het vaste kortingspercentage is niet vantoepassing op speciale aanbiedingen, actieprijzen en/of individuele offertes.   6.5 Overeengekomen betalings- en kortingsregelingen kunnen door Corid met onmiddellijke ingang worden gewijzigd of beëindigd, indien daartoe naar haar oordeel aanleiding toe bestaat.         _____   Eigendomsvoorbehoud en pandrecht.  7.1 Corid behoudt zich de eigendom voor van geleverde goederen, totdat Afnemer geheel aan zijn verplichtingen uit de betreffende overeenkomst heeft voldaan, met inbegrip van vorderingen terzake van door Corid krachtens de overeenkomst verrichtte of te verrichtenwerkzaamheden, alsmede die vorderingen wegens tekort schieten in de nakoming van debetreffende overeenkomst (hierna:Eigendomsvoorbehoud).   7.2 Voor de duur van het Eigendomsvoorbehoud is Afnemer slechts gerechtigd degeleverde goederen te vervreemden in het kader van diens normalebedrijfsuitoefening. Afnemer is echter niet gerechtigd de geleverde goederen te doenstrekken tot zekerheid, in welke vorm dan ook, van enige vordering van derden.Voorts dient Afnemer deze goederen voor de duur van het Eigendomsvoorbehoud vooreigen rekening en risico in uitstekende staat van onderhoud te houden en tegen allegebruikelijke risico`s te verzekeren. Afnemer zal Corid onverwijld meedelen dat in een voorkomend geval een beroep op de polis is gedaan en zal zijn volledige medewerking verlenen aan de overdracht van zijn vordering op diens verzekeringsmaatschappij aan Corid 7.3 Voor de duur van het Eigendomsvoorbehoud is Afnemer verplicht de door Corid geleverde goederen op eerste verzoek aan Corid ter beschikking te stellen en zijn volledige medewerking te verlenen indien Corid besluit deze terug te vorderen, dan wel te doen terugvorderen:  7.3.1 in geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling of stilleggingvan de onderneming van Afnemer   7.3.2 in geval van beslaglegging op of uitwinning van roerende of onroerendegoederen van Afnemer ten behoeve van derden,  7.3.3 in geval van staking en/of liquidatie van de onderneming van Afnemer ofoverdracht daarvan (of van de zeggenschap daarin) aan derden, daaronder begrepen deinbreng in een bestaande of op te richten vennootschap,  7.3.4 in geval van ernstige waardevermindering, geheel of gedeeltelijk tenietgaanvan de goederen waarvan Corid zich krachtens het in dit artikel bepaalde de eigendom heeft voorbehouden of    7.3.5 in geval Afnemer jegens Corid geheel of gedeeltelijk te kort schiet in de nakoming van haar verplichtingen uit welken hoofde dan ook, na terzake in gebreke te zijn gesteld met een redelijke termijn voor herstel van de tekortkoming. Afnemer machtigt Corid onherroepelijk om hiertoe die plaatsen te betreden waar de door Corid geleverde goederen zich bevinden. De aan terugvordering, terugname en aan inroeping van het Eigendomsvoorbehoud verbonden kosten komen voor rekening van Afnemer, onverlet Corid verdere rechten.   7.4 Afnemer verplicht zich op alle vorderingen op derden ten gevolge van leveringaan die derden van goederen waarvan Corid zich ingevolge dit artikel de eigendom heeft voorbehouden, een stil pandrecht te vestigen. De kosten van vestiging van deze rechten komen voor rekening van Afnemer. Afnemer dient aan vestiging zijn volledige medewerking te verlenen, tenzij hij op andere wijze genoegzame zekerheid stelt.   7.5 Indien enig door Corid geleverd goed door betaling eigendom van Afnemer wordt, zal hierop, alsmede op aan Afnemer overigens aan eigendom toebehorende zaken, door Corid een pandrecht kunnen worden gevestigd ter meerdere zekerheid van vorderingen welke Corid uit andere hoofde op Afnemer mocht hebben, indien hiertoe naar het oordeel van Corid gerede aanleiding bestaat. De kosten van vestiging van deze rechten komen voor rekening van Afnemer. Afnemer dient aan vestiging zijn volledige medewerking te verlenen, tenzij hij op andere wijze genoegzame zekerheid stelt.   _____   Intellectuele eigendom  8.1 Corid blijft te allen tijde eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot en belichaamd in door Corid aangeboden of geleverde goederen, waaronder mede wordenbegrepen door Corid vervaardigde ontwerpen, tekeningen, berekeningen, verdere informatie en know-how.         _____   Niet toerekenbare tekortkoming  9.1 Indien Corid haar verplichtingen uit de betreffende overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet kan nakomen als gevolg van feiten of omstandigheden waarop zij redelijkerwijs geen invloed heeft, is Corid gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen uit debetreffende overeenkomst jegens Afnemer tijdelijk op te schorten tot dat aan dieomstandigheden of feiten een einde is gekomen. Indien deze feiten of omstandighedenlanger dan negentig (90) dagen aanhouden, of naar haar redelijk oordeel dreigen aante houden, is Corid gerechtigd de betreffende overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding aan Afnemer, onverminderd het in 6:78 BW bepaalde.   9.2 Tot feiten en omstandigheden als bedoeld in 9.1 worden onder meer gerekendoorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade,overheidsmaatregelen, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in gebrekeblijven leveranciers, vertraging bij verscheping in het buitenland, vergaan vangoederen tijdens transport, transport-, in- en uitvoerbelemmeringen, defecten aanmachinerieën, daaronder begrepen computerapparatuur, storing in de levering vanenergie, en voorts alle overige oorzaken, buiten de schuld of risicosfeer van Corid ontstaan, zowel in de onderneming van Corid als bij opslag of gedurende transport (al dan niet ineigen beheer) alsmede bij derden van wie Corid de benodigde goederen geheel of gedeeltelijk moet betrekken.    _____   Ontbinding  10.1 Ontbinding van overeenkomsten is, voorzover hierbij niet anders isovereengekomen, slechts mogelijk bij rechterlijke uitspraak. In geval van zodanigeontbinding worden alle vorderingen van Corid op Afnemer, uit welken hoofde ook ontstaan, onmiddellijk opeisbaar. Deze Voorwaarden blijven voor zoveel mogelijk van toepassing op de rechtsverhouding tussen Corid en Afnemer na ontbinding.   10.2 De toepasselijkheid van artikel 6:278 BW is nadrukkelijk uitgesloten indienCorid enige overeenkomst met Afnemer ontbindt of anderszins een stoot tot ongedaanmaking geeft als bedoeld in artikel 6:278 lid 2 BW.      _____   Verjaring  11.1 Indien Afnemer van oordeel zou zijn dat Corid op enigerlei wijze niet deugdelijk of volledig heeft gepresteerd, is hij verplicht dit onverwijld aan Corid schriftelijk mede te delen en, indien zulks niet zou leiden tot een minnelijke regeling, de daarop gebaseerde aanspraken uiterlijk na verloop van één jaar in rechte geldend te maken, te rekenen vanaf dedatum van deze mededeling, op straffe van verval van zijn rechten, onverminderd zijnoverige verplichtingen     _____   Vrijwaring  12.1 Afnemer vrijwaart Corid voor alle aanspraken van derden verband houdend met of voortvloeiende uit diens gebruik van de door Corid geleverde goederen, tenzij de aanspraken betrekking hebben op gebreken in de geleverde goederen en/of het gevolg zijn van opzet of grove schuld van Corid.  12.2 Afnemer vrijwaart Corid voor alle aanspraken van derden verband houdend met of voortvloeiende uit hetgeen Corid op aanwijzing of instructie van Afnemer heeft vervaardigd, dan wel op goederen heeft aangebracht.   12.3 Afnemer vrijwaart Corid voor alle aanspraken van derden verband houdend met of voortvloeiende uit gebruik van een door Afnemer bepaald of ter beschikking gesteld ontwerp, specificatie of materiaal.   _____         Distributeurschap en handelsagentschap  13.1 Afnemer geldt niet als distributeur, (handels)agent of vertegenwoordiger vanCorid, tenzij uitdrukkelijk, schriftelijk als zodanig aangesteld. Afnemer zal zich derhalve op geen enkele wijze gedragen, of anderszins de indruk wekken, noch ten opzichte van derden, noch ten opzichte van Corid, alsof Afnemer zou zijn aangesteld als distributeur,(handels)agent of vertegenwoordiger van Corid.  ____   Volmacht  14.1 Afnemer staat jegens Corid in voor het bestaan van toereikende volmacht van diens werknemers tot het aangaan van overeenkomsten namens Afnemer met Corid, tenzij Afnemer Corid voor het aangaan van de overeenkomst schriftelijk uitdrukkelijk van enigbeperking dienaangaande in kennis heeft gesteld.     _____   Overdracht  15.1 Partijen zijn niet gerechtigd (de uitvoering van) overeenkomsten (waarondermede begrepen eventuele kortings- of betalingsregelingen) geheel, dan welgedeeltelijk, over te dragen aan derden, behoudens overdracht van en door aan Corid gerelateerde ondernemingen, in welk geval Afnemer daarvan schriftelijk bericht zal ontvangen. Een overdracht is van generlei invloed op de rechten en verplichtingen van Afnemer onder de betreffende overeenkomst.     _____   Opschriften  16.1 Het boven elk artikel geplaatste opschrift dient uitsluitend ter vergemakkelijking van de leesbaarheid. Aan deze opschriften komt geen enkele inhoudelijke betekenis toe en hebben in het bijzonder geen invloed op de aard en omvang van de wederzijdse rechten en verplichtingen.      _____   Andere Voorwaarden  17.1 Deze Voorwaarden kunnen afwijken van andere algemene voorwaarden van Corid of van met Corid verbonden ondernemingen. Voor zover tussen Corid en Afnemer naast deonderhavige Voorwaarden ook dergelijke andere algemene voorwaarden van toepassingzijn, prevaleren de onderhavige Voorwaarden in geval van strijdigheid.   _____   Conversie  18.1 In geval een bepaling van een overeenkomst dan wel deze Voorwaarden nietigwordt geacht, dan wel wordt vernietigd, zullen Corid en Afnemer zijn gebonden aan een bepaling van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking welke niet aan vernietiging blootstaat.   _____   Rechts- en rechterskeuze  19.1 Op alle overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen tussen partijen (Corid en Afnemer ) is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale Koopovereenkomsten, Wenen, 1980, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.  19.2 Voor zover dwingendrechtelijk niet anders bepaald, zal uitsluitend de rechterte Zutphen bevoegd zijn van de geschillen tussen Corid en Afnemer kennis te nemen, met inbegrip van verzoeken tot het geven van voorlopige voorzieningen, tenzij Corid verkiest het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter van Afnemers woonplaats.   19.3 Deze Voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal. Uitsluitend deNederlandse tekst van deze Voorwaarden zal verbindend zijn.  19.4 Deze voorwaarden kunnen desgewenst worden toegezonden.      _____   Herroepingsrecht In Nederland geldt een wettelijk vastgelegde zichttermijn van 7werkdagen. Binnen deze termijn kunt u de bestelling zonder opgave van redenenannuleren. Dit kunt u schriftelijk doen (een e-mailbericht is voldoende) of door deproducten retour te zenden (voor ons risico). Retourneer de producten binnen degestelde termijn aan:  Corid Vrijenbergweg 4a  7371 AA Loenen  Tel.: (+31)(0)55 - 3123686 Zorg ervoor dat het pakket voldoende is gefrankeerd om strafport te voorkomen. Deportokosten worden vergoed en per omgaande aan u overgemaakt. Mochten de productenbeschadigd of gebruikt zijn, dan wordt u daarvoor een wettelijk vastgesteld bedragin rekening gebracht. U kunt dit voorkomen indien u de producten uitsluitend testzoals u dat in een winkel zou doen, en ongebruikt en in de originele verpakkingretourneert.  Van retourzending uitgesloten (wettelijk) * Producten die volgens opgave van de klant zijn gemaakt, ondubbelzinnig zijnaangepast aan de persoonlijke eisen van de klant, of producten die op grond van hunaard niet geschikt zijn voor retourzending, snel kunnen bederven of waarvan dehoudbaarheidsdatum is verstreken. * Audio- of videoregistraties of software, indien de verzegeling van de geleverdemedia door u is verbroken.  * Kranten en tijdschriften.   _____   Garantiebepaling  De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval vangebreken de producten desgewenst eerst omruilen of repareren. Als een product nietkan worden gerepareerd of als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont,kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag.Het is ook mogelijk dat u de producten behoudt en een gedeelte van het aankoopbedragretour ontvangt. Raadpleeg de documentatie bij het product voor informatie over degarantie van de fabrikant.   _____   Toepasselijk recht  Bij overeenkomsten met zakelijke klanten, rechtspersonen van het openbaar recht of publiekrechtelijk bijzonder vermogen, zijn alle juridische geschillen die voortkomenuit deze zakelijke relatie, met inbegrip van geschillen over wisselkoersen encheques, onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbank te Zutphen.      _____   Die vorliegende Bedingungen sind in Niederländischer Sprache erstellt.Ausschließlich der niederländischerText is verbindlich. Ces conditions ont étérédigées en langue néerlandaise. Le texte néerlandais de ces conditions feraexclusivement foi. These conditions have been prepared in the Dutch language. TheDutch text of these Conditions shall be binding exclusively. 

Wij verzoeken alle informatie zo goed en duidelijk mogelijk te vermelden. Mochten er toch nog vragen zijn over de Algemene Voorwaarden of het gebruik van deze website, zal het verkoopteam uw vragen beantwoorden. De Algemene voorwaarden worden toegepast op al onze leveringen en facturen. De inhoud van deze website is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. Het ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de inhoud of delen daarvan, maken inbreuk op intellectuele rechten.

Het is niet toegestaan afbeeldingen, logo’s en geregistreerde producten zonder schriftelijke toestemming van de website te kopiëren.

Facebook Pinterest